Anilin phản ứng với chất nào sau đây tạo kết...

Câu hỏi: Anilin phản ứng với chất nào sau đây tạo kết tủa trắng?

A. Nước brom.    

B. Dung dịch HCl.         

C. O2, t0.     

D. Dung dịch NaOH.