Động lượng của một vật khối lượng m

Câu hỏi: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc vlà đại lượng được xác định bởi công thức

A.

B.

C.

D.