Hạt nhân X phóng xạ α để tạo thành hạt nhân...

Câu hỏi: Hạt nhân X phóng xạ α để tạo thành hạt nhân Y bền theo phương trình . Người tanghiên cứu một mẫu chất, sự phụ thuộc của số hạt nhân X(NX) và số hạt nhân Y( NY) trong mẫu chất đó theo thời gian đo được như trên đồ thị.Hạt nhân X có chu kỳ bán rã bằng

A. 16 ngày

B. 12 ngày

C. 10 ngày

D. 8 ngày