Trường hợp gen cấu trúc bị đột biế...

Câu hỏi: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm 1 cặp G - X thì số liên kết hiđrô của gen sẽ

A. Giảm đi 3

B. Giảm đi 1

C. Tăng thêm 1

D. Tăng thêm 3