Tổng

Câu hỏi: Tổng 1 - Cn1 + Cn2 - Cn3 +.... +(-1)nCnn, vi n, n> 1 bằng:

A. 1

B. -1

C. 0

D. 2n