Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn...

Câu hỏi: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

 A. 2.

 B. 5.

 C. 3.

 D. 4.