Cho chất X vào dd NaOH đun nóng th...

Câu hỏi: Cho chất X vào dd NaOH đun nóng thu được khí Y ; cho chất rắn X vào dung dịch HCl sau đó cho Cu vào thấy Cu tan ra và có khí không màu bay lên hóa nâu trong không khí. Nhiệt phân X trong điều kiện thích hợp thu được một oxit phi kim. Vậy X là chất nào sau đây ?

A. NH­4NO3.

B. NH4NO2.

C. (NH4)2S.

D. (NH4)2SO4.