Quá trình giảm phâ...

Câu hỏi: Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen ABabXDXdABabXDXd không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa alen A và alen A. Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:

A. ABXD, AbXD, aBXd, abXd hoặc ABXd, AbXd, aBXD, abXD

B. ABXD, AbXD, aBXd, abXd hoặc ABXd, AbXD, aBXd, abXD

C. ABXD, AbXd, aBXD, abXd hoặc ABXd, AbXd, aBXD, abXD

D. ABXD, AbXd, aBXD, abXd hoặc ABXd, AbXD, aBXd, abXD