Tìm các số thực a  và b thỏa mãn với  2a+(b+...

Câu hỏi: Tìm các số thực a  và b thỏa mãn với  2a+(b+i)i=1+2i  với i là đơn vị ảo

A. .

B. .

C. .

D.