Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch...

Câu hỏi: Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch là: i=62cos(100πt-2π3) A. Tại thời điểm t = 0, giá trị của i là:

A. 36 A 

B. -36A  

C. 32A

D. -32A