Một nguồn sóng O có phương trình dao động

Câu hỏi: Một nguồn sóng O có phương trình dao động trong đó t tính bằng giây. Biết tốc độ truyền sóng là 100 cm/s. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng. Phương trình dao động của điểm M nằm trên một phương truyền sóng và cách O một khoảng 2,5 cm có dạng

A.

B. 

C. 

D.