Lăng kính có chiết suất

Câu hỏi: Lăng kính có chiết suất n=1,6 và góc chiết quang A=6o. Một chùm sáng đơn sắc hẹp được chiếu vào mặt bên AB của lăng kính với góc tới nhỏ. Tính góc lệch của tia ló và tia tới?

A.

B.

C.

D.