Cho hình chóp S. ABCD có đáy...

Câu hỏi: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC= 2a. Hai mp (SAB)và mp (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh SC hợp với mặt đáy một góc α. Tính thể tích khối chóp S. ABCD theo α

A. 2a3153

B. 2a315

C. 2a3

D. 2a3159