Đơn vị của công suất là

Câu hỏi: Đơn vị của công suất là

A. kg.m/s2

B. N

C. W

D. N.s