Cho hình nón có thiết diện qua trục là...

Câu hỏi: Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng 2a. Thể tích của khối nón bằng.

A. 22πa33

B. πa33

C. 2πa3

D. πa3