Cho hình nón có chiều cao bằng 2 và đư...

Câu hỏi: Cho hình nón có chiều cao bằng 2 và đường sinh hợp với trục một góc bằng 45O. Diện tích xung quanh của hình nón là: 

A. 43π

B. 2π

C.3π

D.42π