Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trờ...

Câu hỏi: Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là P = 3,9.1026 W. Phản ứng hạt nhân trong lòng Mặt Trời là phản ứng tổng hợp hiđrô thành heli và lượng heli tạo thành trong một năm (365 ngày) là 1,945.1019 kg. Khối lượng hiđrô tiêu thụ một năm trên Mặt Trời xấp xỉ bằng

A. 1, 958.1019 kg.

B. 0, 9725.1019 kg. 

C. 3,89.1019 kg.

D. 1, 945.1019 kg.