Sản lượng thịt lợn Trung Quốc đứng thứ mấy t...

Câu hỏi: Sản lượng thịt lợn Trung Quốc đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Đứng sau Tây Ban Nha, Nga, Ca-na-da

B. Đứng sau Tây Ban Nha

C. Đứng sau Tây Ban Nha, Nga, Ca-na-da, Mê-hi-cô

D. Đứng đầu thế giới

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Chuyên đề - Địa lí khu vực và quốc gia !!