Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (tham khảo...

Câu hỏi: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng AC và A'D bằng

A. 

B. 300

C. 600

D. 900