Đầu tư theo chiều sâu trong công nghiệp là

Câu hỏi: Đầu tư theo chiều sâu trong công nghiệp là

A. đổi mới trang thiết bị và công nghệ

B. đẩy mạnh phát triển công nghiệp trọng điểm.

C. chuyển dịch cơ cấu công nghiệp.

D. thích nghi với cơ chế thị trường.