Cho hình chóp S. ABCD...

Câu hỏi: Cho hình chóp S. ABCD  có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SD, N là trọng tâm tam giác SAB. Đường thẳng MN cắt mặt phẳng (SBC) tại điểm I. Tính tỉ số INIM

A. 34

B. 13

C. 12

D. 23