Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, h...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết năm 2007 tỉnh có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng dưới 30% là tỉnh nào

A. Bắc Giang. 

B. Ninh Thuận. 

C. Đăk Lăk

D. Quảng Trị.