Tính diện tích lớn nhất

Câu hỏi: Tính diện tích lớn nhất Smax của một hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính R = 6 cm  nếu một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính của hình tròn mà hình chữ nhật đó nội tiếp

A. Smax = 36πcm2

B. Smax = 36cm2

C. Smax = 96πcm2

D. Smax = 18cm2