Số nghiệm của phương trình

Câu hỏi: Số nghiệm của phương trình 2sin2 2x+ cos 2x+ 1 =0 trong 0;2018π 

A. 1008.

B. 2018.

C. 2017.

D. 1009.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!