Suất điện động cảm ứng trong một khung dây p...

Câu hỏi: Suất điện động cảm ứng trong một khung dây phẳng có biểu thức e=E0cos(ωt+φ). Khung gồm N vòng dây. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung dây là

A. E0  

B. NωE0 

C. NE0ω  

D. E0