Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13-14...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13-14, hãy cho biết theo thứ tự từ Bắc vào Nam lần lượt là các vịnh biển nào?

A. Cam Ranh, Vân Phong, Xuân Đài, Diễn Châu, Hạ Long

B. Hạ Long, Diễn Châu, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh

C. Cam Ranh, Vân Phong, Diễn Châu, Xuân Đài, Hạ Long

D. Hạ Long, Cam Ranh, Vân Phong, Xuân Đài, Diễn Châu.