Sóng dừng trên dây đàn hồi OM có hai đầu cố...

Câu hỏi: Sóng dừng trên dây đàn hồi OM có hai đầu cố định, biên độ bụng 2A, điểm bụng B nằm gần nút O nhất, C là một điểm có biên độ bằng nằm trong khoảng OB. Tính khoảng cách BC

A. λ/12

B. λ/6

C. λ/8

D. λ/4