Đồng vị

Câu hỏi: Đồng vị U92238  sau một chuỗi các phân rã thì biến thành chì P82206b  bền, với chu kì bán rã T = 4,47 tỉ năm

A. 0,428 g

B. 4,28 g.

C. 0,866 g

D. 8,66 g.