Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhá...

Câu hỏi: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp u = U0cos2πft. Biết điện trở thuần R, độ tự cảm L (cuộn dây thuần cảm), điện dung C của tụ điện và U0 không đổi. Thay đổi tần số f của dòng điện thì hệ số công suất bằng 1 khi

A. f=2πCL

B. f=12πLC

C. f=12πLC

D. f=2πLC