Cho hàm số

Câu hỏi: Cho hàm số f có đạo hàm trên khoảng I. Xét các mệnh đề sau:

A. I và II đúng, còn III và IV sai

B. I, II và III đúng, còn IV sai

C. I, II và IV đúng, còn III sai

D. I, II, III và IV đúng