Vùng có tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm...

Câu hỏi: Vùng có tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cao nhất ở nước ta là

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đông Nam Bộ.

C. Tây Nguyên.

D. Bắc Trung Bộ.