Ngành bưu chính ở nước ta không

Câu hỏi: Ngành bưu chính ở nước ta không có hạn chế nào sau đây?

A. Chỉ phát triển mạng lưới ở đồng bằng. 

B. Quy trình nghiệp vụ còn thủ công 

C. Thiếu lao đông có trình độ cao. 

D. Mạng lưới phân bố chưa hợp lí.