Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào k...

Câu hỏi: Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. Thể tích

B. Khối lượng

C. Nhiệt độ

D. Áp suất