Cho tứ diện đều ABCD, M là trung điểm của cạ...

Câu hỏi: Cho tứ diện đều ABCD, M là trung điểm của cạnh BC. Khi đó cos(AB, DM) bằng

A. 36

B. 22

C. 32

D. 12