Đặt điện áp 

Câu hỏi: Đặt điện áp u=U0cos100πt+π10 V vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=0,7π(H) . Cảm kháng của cuộn dây bằng

A. 50Ω 

B. 70Ω 

C. 25Ω 

D. 100Ω