Thế mạnh nông nghiệp ở đồng bằng không phải...

Câu hỏi: Thế mạnh nông nghiệp ở đồng bằng không phải là

A. Chăn nuôi gia súc lớn.

B. nuôi trồng thủy sản.

C. Thâm canh, tăng vụ

D. cây trồng ngắn ngày