Đặc điểm nào sau đây...

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta?

A. Tỉ trọng ngành dịch vụ hiện nay đứng thứ 2 trong cơ cấu GDP cả nước 

B. Hiện nay, khu vực nông-lâm-ngư nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất nhưng đang có xu hướng giảm.

C. Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng tăng nhanh nhất trong cơ cấu GDP.

D. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa