Trong phong trào dân tộc dân chủ ở...

Câu hỏi: Trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, nhóm Nam Phong của Phạm Quỳnh cổ vũ thuyết nào?

A. Quân chủ lập hiến.

B. Tư tưởng “trực trị”.

C. Quân chủ chuyên chế.

D. Học thuyết “Tam dân”