Tìm giá trị G của hàm số

Câu hỏi: Tìm giá trị G của hàm số y=34-x2

A. 0;+

B. -;+

C. 1;81

D. (0;81]