Câu hỏi: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thức R?

A.

B.

C.

D.