Cho (C):

Câu hỏi: Cho (C): y=ln1x. Chọn phát biểu đúng về tiệm cận của (C) .

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3