Trong không gian Oxyz

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng 1: x-1-2=y+21=z-32 và 2: x+31=y-11=z+2-4. Góc giữa hai đường thẳng 1,2 bằng

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 135°

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

256 Bài trắc nghiệm Oxyz cực hay có lơi giải !!