Gieo một con súc sắc cân đối và đồ...

Câu hỏi: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Xác suất để phương trình x2 + 2bx + 4 = 0 có nghiệm là

A. 1

B. 23

C. 16

D. 56