Cuộc kháng chiến của quân dân t...

Câu hỏi: Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng có ý nghĩa gì?

A. Bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhan” của thực dân Pháp

B. Chặn đứng kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp

C. Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp

D. Buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta