Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ...

Câu hỏi: Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày nay, Việt Nam cần vận dụng triệt đề nguyên tắc nào của Liên hợp quốc?

A. Tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế.

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào

C. Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biến pháp hòa bình

D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn