Ở một loài động vật giới đực dị giao tử, khi...

Câu hỏi: Ở một loài động vật giới đực dị giao tử, khi lai con cái thuần chủng chân thấp, mắt đỏ với con đực thuần chủng chân cao, mắt trắng được F1 có tỷ lệ ½ ♀ chân cao, mắt trắng và ½ ♂ chân cao, mắt đỏ. Tạp giao F1 được tỷ lệ kiểu hình về chiều dài chân và màu mắt ở F2 như thế nào?

A. 9 : 3 : 3 : 1

B. 4 : 4 : 1 : 1

C. 3 : 3 : 1 : 1

D. 1 : 1 : 1 : 1