Một quả bóng bàn và một chiếc c...

Câu hỏi: Một quả bóng bàn và một chiếc chén hình trụ có cùng chiều cao. Nếu ta đặt quả bóng lên miệng chiếc chén thấy phần ở ngoài của quả bóng có chiều cao bằng 34  chiều cao của quả bóng. Gọi V1 ,V2 lần lượt là thể tích của quả bóng và thể tích chiếc chén, khi đó:

A. 3V1= 2V2

B. 9V1 = 8V2

C. 27V1 = 8V2

D. 16V1 = 9V2