Đồng bằng sông Hồng không c...

Câu hỏi: Đồng bằng sông Hồng không có ngành công nghiệp trọng điểm nào sau đây?

A. Chế biến lương thực - thực phẩm

B. Năng lượng

C. Vật liệu xây dựng

D. Luyện kim