Biện pháp nào sau đây không...

Câu hỏi: Biện pháp nào sau đây không đúng khi nói về sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên Đồng bằng Cửu Long?

A. Duy trì vào bảo vệ tài nguyên rừng

B. Phát triển thủy lơi, khai thác hiệu quả nguồn nước ngầm

C. Tạo giống lúa chịu được phèn, mặn

D. Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô