Đồ thị dưới đây biểu diễn x=Acos(ωt + φ).Phư...

Câu hỏi: Đồ thị dưới đây biểu diễn x=Acos(ωt + φ).Phương trình vận tốc dao động là:

A.v = - 40sin(4t – π/2) (cm/s)

B.v = - 4sin(10t) (cm/s)

C.v = - 40sin(10t – π/2) (cm/s)

D.v = -5πsin(0,5πt) (cm/s)